Sơ đồ tầng

Khu văn phòng

Tầng 9

Diện tích sàn gộp: 1,234 m2

Diện tích sàn thuần: 1,234 m2

Diện tích vườn: 1,234 m2

Khu văn phòng

Tầng 8

Diện tích sàn gộp: 1,234 m2

Diện tích sàn thuần: 1,234 m2

Diện tích vườn: 1,234 m2

Tầng 9
Tầng 8
Sơ đồ tầng

Sơ đồ mặt bằng

Tầng
Diện tích sàn gộp
Diện tích sàn thuần
Diện tích vườn
Mặt bằng
Tầng 9
1,234 m2
1,234 m2
1,234 m2
Sơ đồ mặt bằng
Tầng 8
1,234 m2
1,234 m2
1,234 m2
Sơ đồ mặt bằng