Liên hệ tư vấn và cho thuê

Hoàng Nguyệt Minh
Giám đốc Cấp cao
Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội
HNguyetMinh@savills.com.vn
Nguyễn Thị Oanh
Quản lý Cấp cao
Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội
NThiOanh@savills.com.vn